Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023

  • Xem: 1.141

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023

UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2022
             

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
 Năm học: 2022 - 2023

 
STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được. 37 / 37 trẻ
( từ 19  đến 36 tháng tuổi )
153 / 153 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện 37 / 37 trẻ
( từ 19  đến 36 tháng tuổi )
153 / 153 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển 37 / 37 trẻ
( từ 19  đến 36 tháng tuổi )
153 / 153 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non 37 / 37 trẻ
( từ 19  đến 36 tháng tuổi )
153 / 153 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
 
Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2022
                                                                                                             Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
                                                                                                                  Trần Thị Cẩm Loan
 
Hotline Hotline