Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học: 2022 - 2023

  • Xem: 642

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học: 2022 - 2023

UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
 Năm học: 2022 - 2023

     Đơn vị tính: trẻ em
 
STT Nội dung Tổng số
trẻ em
 
Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 19-24 tháng
tuổi
25-36 tháng
tuổi
3-4 tuổi
 
4-5
tuổi
5-6
tuổi
 
I Tổng số trẻ em 190 0 7 30 45 45 62
1 Số trẻ em nhóm ghép
 
0 0 0 0 0 0 0
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày
 
0 0 0 0 0 0 0
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày
 
190 0 7 30 45 45 62
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
 
0 0 0 0 0 0 0
II  
S  trẻ em được tổ chức ăn bán trú
 
190 0 7 30 45 45 62
III Số trẻ em được kiểm tra
định kỳ sức khỏe
 
190 0 7 30 45 45 62
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 190 0 7 30 45 45 62
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 190 0 7 30 45 45 62
1 Số trẻ cân nặng bình thường
 
190            
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
 
0            
3 Số trẻ có chiều cao bình thường
 
             
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi
 
             
5 Số trẻ thừa cân béo phì
 
15            
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục              
a Chương trình chăm sóc giáo dục nhà trẻ     7 30      
b Chương trình giáo dục mẫu giáo         45 45 62
                                               
                                                                                                   Tân Phú, ngày 1 tháng 9 năm 2022
                                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
                                                                                                                           Trần Thị Cẩm Loan
Hotline Hotline