KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

 • Xem: 976

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 17/KH-MNVM

Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
 Năm học 2022-2023
 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, trường Mầm non Việt Mỹ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai như sau:
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế công khai trong trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy quyền làm chủ, thực hiện giám sát các hoạt động trong nhà trường  theo quy chế dân chủ cơ sở.
Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm, hay thiếu sót trong quản lý điều hành của ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong nhà trường.
II- NỘI DUNG
Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung sau:
 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
 1. Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo Biểu mẫu 01).
 2. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).
 3. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
 4. Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
      Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03)
       Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
 1. Công khai thu chi tài chính:
 1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:
Công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm.
 1. Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
 2. Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
 3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học.
III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:
Công khai trong Hội đồng sư phạm và trên bản tin trường, trang trang web của trường.
Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 9 hàng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
2. Thành lập Ban chỉ đạo:
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:
          -Bà Trần Thị Cẩm Loan             Hiệu trưởng            Trưởng ban.                     
          -Bà Trịnh  Thị Thanh Thủy        P. HT kiêm CTCĐ  Phó ban                                
-Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu      KT  Kiêm CN.UBKT  CĐCS      Ủy viên
- Bà Đặng Thị Bích Đào            GV  Kiêm TB nữ công CĐCS      Uỷ viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Ngân       GV Kiêm TTCĐ tổ 2                    Uỷ viên
-Bà Nguyễn Thị Kiều Vương    GV  Kiêm TTCĐ tổ 1                   Uỷ viên
          -Bà Phạm Thị Duyên                 GV Kiêm TTCM 25-36th              Uỷ viên
          -Bà Nguyễn Đặng Huyền Trân GV Kiêm TTCM 3-4 tuổi              Uỷ viên
          -Bà Đỗ Thị Bé Ba                      GV Kiêm TTCM 4-5 tuổi              Ủy viên
          -Bà Nguyễn Thị Hương             GV Kiêm TTCM 5-6 tuổi              Ủy viên
          -Bà Phạm Thị Dân                     CD Kiêm TT bếp                           Uỷ viên
3. Tổ chức thực hiện:
- Thông qua hội nghị Người Lao động  và Thỏa ước Lao động đầu năm học:
+ GV đăng  ký danh hiệu thi đua cá nhân.
+ Tổ Chuyên môn đăng ký chất lượng hoạt động của tổ và Xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên  môn của tổ, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục của Tổ.
+ Công đoàn phát động thi đua tạo không khí tích cực học tập, rèn luyện trong đội ngũ giáo viên và học sinh.
- Tổng hợp kết quả  chuyên môn của tổ  vào cuối học kỳ và cuối năm có so sánh đánh giá phân tích kết quả so với những năm trước để thực hiện công khai.
- Thực hiện đánh giá phân loại  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng hàng năm để thực hiện công khai chất lượng đội ngũ.
4. Phân công nhiệm vụ:
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.
Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.
Chủ tịch Công đoàn: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị
Giáo viên Kiêm nhiệm các chức vụ : Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự học bồi dưỡng thường xuyên,tự đánh giá phân loại giáo viên hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.
          Bộ phận kế toán: Quyết toán thu – chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai của trường Mầm non Việt Mỹ. Đề nghị các thành viên trong Hội đồng sư phạm nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- BCĐ ( thực hiện);
- Các TTCM, TTCĐ;
- Lưu (VT)./.
 
          HIỆU TRƯỞNG
 
 
          Trần Thị Cẩm Loan
         
 

 
Hotline Hotline