Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2023 - 2024

  • Xem: 7

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học: 2023 - 2024

UBND QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2023
             
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
 Năm học: 2023 - 2024
 
STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được. 39 / 3 trẻ
( từ 12  đến 36 tháng tuổi )
187 / 187 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện 39 / 3 trẻ
( từ 12  đến 36 tháng tuổi )
187 / 187 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển 39 / 3 trẻ
( từ 12  đến 36 tháng tuổi )
187 / 187 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non 39 / 3 trẻ
( từ 12  đến 36 tháng tuổi )
187 / 187 trẻ
( Từ 3 tuổi đến 6 tuổi )
 
Tân Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2023
                                                                            Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
                                                                                   Trần Thị Cẩm Loan
Hotline Hotline