NIÊM YẾT CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

  • Xem: 8

NIÊM YẾT CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 19 tháng 9 năm 2023
 
BIÊN BẢN
NIÊM YẾT CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
1. Thời gian:  8 giờ 00 phút  ngày 19 tháng 09 năm 2023
2. Địa điểm: Tại trường Mầm Non Việt Mỹ
3. Địa chỉ: 93-95 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
4. Thành phần:
Bà Trần Thị Cẩm Loan -Hiệu trưởng nhà trường 
Bà Trịnh Thị Thanh Thủy -P.hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn 
Bà Đặng Thị Bích Đào
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu
- P. hiệu trưởng– Trưởng ban nữ công
-Ủy ban kiểm tra
Bà  Nguyễn Thị Hương     -Giáo viên –Thư ký
          Có sự chứng kiến của
           Bà: Võ Tô Hoài                               - Trưởng ban đại diện CM trẻ
Trường Mầm non Việt Mỹ đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm học 2023– 2024.
          Thời gian niêm yết từ nay đến hết ngày 19 tháng  10 năm 2023. Biên bản được lập thành 2 bản.
             Hiệu Trưởng                                                           Thư­ ký
 
 
     Trần Thị Cẩm Loan                                              Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG MẦM NON VIỆT MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 19 tháng 10 năm 2023
 
BIÊN BẢN
KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
1. Thời gian:  8 giờ 00 phút  ngày 19 tháng 10 năm 2023
2. Địa điểm: Tại trường Mầm Non Việt Mỹ
3. Địa chỉ: 93-95 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
4. Thành phần:
Bà Trần Thị Cẩm Loan -Hiệu trưởng nhà trường 
Bà Trịnh Thị Thanh Thủy -P.hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn 
Bà Đặng Thị Bích Đào
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu
- P. hiệu trưởng– Trưởng ban nữ công
-Ủy ban kiểm tra
Bà  Nguyễn Thị Hương     -Giáo viên –Thư ký
          Có sự chứng kiến của
           Bà: Võ Tô Hoài                                - Trưởng ban đại diện  CM trẻ
Chúng tôi đã tiến hành lập Biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm học 2023 – 2024
Thời gian niêm yết: Từ ngày  19  tháng 9  năm 2023 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2023. Trong thời gian niêm yết, không có tổ chức, cá nhân nào có ý kiến đóng góp hoặc bổ sung, điều chỉnh công khai cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm học 2023 – 2024         
Biên bản kết thúc lúc 9g00 cùng ngày, 100% các thành viên nhất trí
Biên bản được lập thành 2 bản.                                                         
           Hiệu trưởng                                                         Thư­ ký      
 
                          
 
      Trần Thị Cẩm Loan                                              Nguyễn Thị Hương
 
 
Hotline Hotline