CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / B. Thể dục sáng

  • Xem: 3.004

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / B. Thể dục sáng

B. Thể dục sáng
THÁNG NỘI DUNG
09 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, chân 1,bụng 2,bật 1), hô hấp.
- Đi thường thẳng lưng, không cúi đầu, phối hợp tay chân.
10 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 1, chân 1, bật 1), hô hấp.
- Đi chạy thay đổi tốc độ theo hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
- Tập trèo lên xuống thang thể dục (5 gióng)
11 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 2, lườn 2,chân 2), hô hấp.
- Đi bằng mép ngoài bàn chân. Đi khuỵu gối
- Chạy thay đổi tốc độ theo hướng, theo hiệu lệnh
12 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 2, lườn 2,chân 2), hô hấp.
- Đi theo đường dích dắc
1 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 2, lườn 3,chân 2), hô hấp.
- Đi nhấc cao đầu gối
- Chạy theo đường dích dắc
2 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 2, lườn 3, chân 2), hô hấp.
- Trèo lên xuống dây
3 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 3, bụng 3, lườn 1, chân 3), hô hấp.
- Chạy theo đường dích dắc
- Trèo lên xuống ghế nhanh gọn
4 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 3, lườn 1, chân 3), hô hấp.
- Chạy nhấc cao đầu gối
5 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 3, lườn 1, chân 3), hô hấp.
- Chạy thay đổi tốc độ theo hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
Hotline Hotline