CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / B. Thể dục sáng

  • Xem: 2.519

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT / B. Thể dục sáng

THÁNG NỘI DUNG
09 -Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, chân 1,bụng 1,lườn 2), hô hấp.
-Đi thường thẳng lưng.
10 -Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 1, bụng 1, chân 1, lườn 2), hô hấp.
- Đi chạy bước nhỏ
11 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 3, bụng 2, chân 1,lườn 3, chân 3), hô hấp.
- Chạy chuyển hướng theo hiệu lệnh
12 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 3, bụng 2, lườn 3, chân 3), hô hấp
- Chạy nhanh theo hiệu lệnh.
1 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 3, chân 2, lườn 4), hô hấp
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
2 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 3, chân 2, lườn 4), hô hấp
- Đi theo đường dích dắc
3 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 2, bụng 3, chân 2, lườn 4), hô hấp
- Chạy theo đường dích dắc
4 -Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 4, bụng 5, chân 4, lườn 1), hô hấp
- Đi bằng mép chân ngoài.
5 - Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ (tay 4, bụng 5, chân 4, lườn 1), hô hấp
- Chạy thay đổi tốc độ theo hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
Hotline Hotline