Danh sách sinh nhật bé tháng 10/2023

  • Xem: 218

Danh sách sinh nhật bé tháng 10/2023

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 10
STT TÊN BÉ  NGÀY SINH LỚP
1 Võ Đặng Nhật Đăng 04 10 2021 Nhà trẻ 1
2 Nguyễn Lê Phương Thảo 02 10 2021 Nhà trẻ 1
3 Nguyễn Vương Quốc Anh 22 10 2020 Mầm 1
4 Nguyễn Quỳnh Anh 09 10 2020 Mầm 3
5 Nguyễn Đỗ Hà Vy 28 10 2020 Mầm 3
6 Châu Tuấn Khang 25 10 2020 Mầm 4
7 Nguyễn Ngọc Bích Trinh 25 10 2020 Mầm 4
8 Lê Viết Kiên 12 10 2020 Mầm 4
9 Mai Đình Thiện Nhân 20 10 2019 Chồi 1
10 Võ Mạnh Cường 20 10 2019 Chồi 2
11 Nguyễn Lê Hoàng Minh 06 10 2019 Chồi 3
12 Hoàng Minh Quân 16 10 2018 Lá 1
13 Ngô Việt Hân 21 10 2018 Lá 1
14 Hồ Nguyễn Ngọc Ngân 22 10 2018 Lá 1
15 Nguyễn Lưu Kiên 26 10 2018 Lá 2
16 Nguyễn Huỳnh Thảo Tiên 20 10 2018 Lá 3
17 Phạm Ngọc Thiên Phúc 24 10 2018 Lá 3
           
Hotline Hotline