Báo cáo về Công tác thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau tự đánh giá và đánh giá ngoài của các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024

  • Xem: 521

Báo cáo về Công tác thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau tự đánh giá và đánh giá ngoài của các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024

Công tác thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau tự đánh giá và đánh giá ngoài của các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024 
Xem tại link https://drive.google.com/file/d/11WZvESvLxQxrqzlaYWRtSiMOvzPz74tH/view?usp=drivesdk
 
 
Hotline Hotline